WSPÓŁRZĘDNE TEKSTU (SIGLA BIBLIJNE)

Sigla biblijne (potocznie "namiary" w Biblii) jest to umowna nazwa konkretnych wersetów w Piśmie Świętym, które powinniśmy lub chcemy znaleźć np.

J 3,17

odwołuje nas do Ewangelii wg św. Jana, rozdziału 3, wersetu 17.

Zapis może również wyglądać tak:

Ps 34, 2-6

powinniśmy więc przeczytać psalm 34, wersety od 2 do 6 włącznie.

Wszystkie skróty dotyczące nazwy księgi Starego i Nowego Testamentu można znaleźć na początku każdego Pisma Świętego

Oto skróty wszystkich ksiąg biblijnych, wykorzystywane w zapisie współrzędnych tekstu:

STARY TESTAMENT:

Rdz - Księga Rodzaju
Wj - Ksiega Wyjścia
Kpł - Księga Kapłańska
Lb - Księga Liczb
Pwt - Księga Powtórzonego Prawa

Joz - Księga Jozuego
Sdz - Księga Sędziów
Rut - Księga Rut
1 Sm - 1 Księga Samuela
2 Sm - 2 Księga Samuela
1 Krl - 1 Księga Królewska
2 Krl - 2 Księga Królewska
1 Krn - 1 Księga Kronik
2 Krn - 2 Księga Kronik
Ezd - Księga Ezdrasza
Neh - Księga Nehemiasza
Tb - Księga Tobiasza
Jdt - Księga Judyty
Est - Księga Estery
1 Mch - 1 Księga Machabejska
2 Mch - 2 Księga Machabejska

Hi - Księga Hioba
Ps - Księga Psalmów
Prz - Księga Przysłów
Koh - Księga Koheleta
Pnp - Pieśń nad Pieśniami
Mdr - Księga Mądrości
Syr - Mądrość Syracha

Iz - Księga Izajasza
Jr - Księga Jeremiasza
Lm - Lamentacje
Ba - Księga Barucha
Ez - Księga Ezechiela
Dn - Księga Daniela

Oz - Księga Ozeasza
Jl - Księga Joela
Am - Księga Amosa
Ab - Księga Abdiasza
Jon - Księga Jonasza
Mi - Księga Micheasza
Nah - Księga. Nahuma
Ha - Księga Habakuka
So - Księga Sofoniasza
Ag - Księga Aggeusza
Za - Księga Zachariasza
Ml - Księga Malachiasza

NOWY TESTAMENT

Mt - Ewangelia wg św. Mateusza
Mk - Ewangelia wg św. Marka
Łk - Ewangelia wg św. Łukasza
J - Ewangelia wg św. Jana

Dz - Dzieje Apostolskie

Rz - List do Rzymian
1 Kor - 1 List do Koryntian
2 Kor - 2 List do Koryntian
Ga - List do Galatów
Ef - List do Efezjan
Flp - List do Filipian
Kol - List do Kolosan
1 Tes - 1 List do Tesaloniczan
2 Tes - 2 List do Tesaloniczan
1 Tm - 1 List do Tymoteusza
2 Tm - 2 List do Tymoteusza
Tt - List do Tytusa
Flm - List do Filemona
Hbr - List do Hebrajczyków

1 Jk - List św. Jakuba
1 P - 1 List św. Piotra
2 P - 2 List św. Piotra
1 J - 1 List św. Jana
2 J - 2 List św. Jana
3 J - 3 List św. Jana
Jd - List św. Judy

Ap - Apokalipsa św. Jana


© Wirtualny Katecheta 2006