CNOTY WLANE (BOSKIE)


Razem z łaską uświęcającą, życiem Bożym w duszy - obdarza Bóg chrześcijanina cnotami wlanymi, czyli Boskimi: wiarą, nadzieją i miłością.


1. Wiara - uzdalnia nas do przyjęcia prawd objawionych przez Boga.
Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. (J 6,44)


2. Nadzieja - daje nam zdolność ufania Bogu, że udzieli nam potrzebnych pomocy, a więc darów naturalnych u swojej łaski do życia zgodnie z przykazaniami i do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest szczęście wieczne.
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (Mt 6,33)


3. Miłość - jest stałą zdolnością do ukochania Boga ponad rzeczy i ludzi, bo On nas wpierw umiłował, a jako najwyższe Dobro godzien jest naszej miłości.
Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim. (1 J 4,16)


Zarówno cnoty Boskie jak i kardynalne wymagają od człowieka współpracy nad ich ugruntowaniem i rozwojem.© Wirtualny Katecheta 2006