CHRZEST - W SKRÓCIE

Chrzest, brama do życia i królestwa Bożego, jest pierwszym sakramentem Nowego Przymierza. Przedstawił go Chrystus wszystkim ludziom jako warunek osiągnięcia życia wiecznego (por. J 3,5). Powierzył go następnie wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy dał Apostołom polecenie: ...Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19)

Dlatego chrzest jest przede wszystkim sakramentem wiary, dzięki której ludzie, oświeceni łaską Ducha Świętego, dają odpowiedź Ewangelii Chrystusowej.

Kościół więc uważa za podstawowe i główne swoje zadanie budzić u wszystkich - czy to katechumenów, czy u naturalnych rodziców dzieci przyjmujących chrzest, czy u rodziców chrzestnych - prawdziwą i żywą wiarę, dzięki której zawrą oni lub wzmocnią z Chrystusem Nowe Przymierze. W tym kierunku zmierzają zarówno duszpasterskie nauczanie kandydatów i przygotowanie rodziców, jak i towarzyszące obrzędom sakramentu czytania Słowa Bożego, modlitwy wspólnoty, oraz wyznanie wiary.

(z rytuału rzymskiego)

Samą czynność świętą, znak sakramentalny, stanowi polanie wodą lub zanurzenie w niej i jednoczesne określenie tej czynności słowami:

"JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO..."

Przez sakramentalne obmycie, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26), człowiek zostaje wszczepiony w Chrystusa, a otrzymawszy oduszczenie grzechów, dostępuje wyniesienia z naturalnego stanu stworzenia do godności przybranego dziecka Bożego (Rz 8,15; Ga 4,5)

Chrzest jest równocześnie sakramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła i tworzą razem Lud Boży, zjednoczony w Duchu Świętym; stają się według słów św. Piotra - rodzajem wybranym, kapłaństwem królewskim, ludem świętym, narodem do Boga należącym (1P 2,9).

Zwykłym szafarzem chrztu uroczystego jest biskup i kapłan, a na ich zlecenie również diakon. W niebezpieczeństwie śmierci może i powinien chrztu udzielić każdy człowiek, o ile tylko wzbudzi intencję spełnienia tego, co czyni Kościół, i wykona prawidłowo świętą czynność, czyli poleje głowę dziecka wodą i wypowie słowa: "Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Przy najbliższej okazji należy postarać się o uzupełnienie obrzędu sakramentu przez kapłana.


© Wirtualny Katecheta 2006