CHRZEST - OBRZĘDY SAKRAMENTU

Składają się one z 4 części:

    I. przyjęcie dziecka
    II. liturgia Słowa Bożego
    III. chrzest dziecka
    IV. zakończenie

I. Przyjęcie dziecka

Kapłan wita zgromadzonych rodziców, chrzestnych i gości. Potem następuje dialog:

Kapłan: Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: (wymieniają imię)

K: O co prosicie Kościół Boży dla... ? (dla swoich dzieci)

R: O chrzest (lub: o wiarę, albo: o łaskę Chrystusa, albo: o przyjęcie do Kościoła).

K: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

R: Tak (albo: jesteśmy tego świadomi)

K: (zwracając się do chrzestnych): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy gotowi.

K: Drogie dzieci (albo: N...), wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś, w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice (i chrzestni).

I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem zaprasza rodziców, i jeśli uzna to za stosowne, także chrzestnych, aby uczynili to samo.


II. Liturgia Słowa Bożego

Kapłan czyta wyjątki z Pisma św. i wygłasza krótką homilię. Zachęca rodziców i chrzestnych, by chętnie wzięli na siebie obowiązki związane z przyjęciem dziecka do Kościoła. Potem kapłan zachęca do osobistej, cichej modlitwy.

Następuje (podobnie jak we Mszy św.) modlitwa powszechna. Obecni odpowiadają na wezwania kapłana słowami: Wysłuchaj nas, Panie (lub inaczej, jeśli to kapłan zapowie). Modlitwę kończy wezwaniem świętych. Jeśli dzieci na czas liturgii Słowa Bożego znajdowały się w osobnym pomieszczeniu, należy je teraz przynieść z powrotem.

K: Święta Maryjo, Matko Boża

Wszyscy: módl się za nami.

K: Święty Józefie, - Święty Janie Chrzcicielu, - Święci Piotrze i Pawle, - (módlcie się za nami).

Wypada dodać imiona innych świętych, zwłaszcza patronów dzieci, kościoła. Zakończenie brzmi:

K: Wszyscy Święci i Święte Boże,

W: Módlcie się za nami

Upadek naszych pierwszych rodziców został spowodowany podstępem szatana. Przez niego człowiek stracił życie Boże, stan łaski. Dlatego kapłan modli się o uwolnienie dziecka z zależności od złego ducha.

Modlitwa z egzorcyzmem:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

K: Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.

Potem obecni idą w procesji do chrzcielnicy, gdzie następuje chrzest dziecka.


III. Chrzest dziecka

Kapłan: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.

Potem kapłan wygłasza błogosławieństwo nad wodą (i święci wodę, gdy zachodzi potrzeba). Po przemówieniu do rodziców i chrzestnych pyta ich:

K: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

R. i Chrz.: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

R. i Chrz.: Wyrzekamy się.

Następnie kapłan przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

K: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

R. i Chrz.: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

R. i Chrz.: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

R. i Chrz.: Wierzymy.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

W: Amen.

Chrzest:

Kapłan zapytuje rodziców i chrzestnych:

K: Czy chcecie, aby ... otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

R. i Chrz.: Chcemy.

Teraz kapłan chrzci dziecko, polewając główkę trzykrotnie wodą i wymawiając formułę chrztu:

..., ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Po chrzcie każego dziecka uczestnicy wypowiadają:

W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Dziecko trzyma do chrztu ojciec lub matka, albo chrzestny lub chrzestna.

Namaszczenie krzyżmem świętym:

Kapłan mówi:

Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was Krzyżmem zbawienia, abyście włączeni w lud Boży, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Włożenie białej szaty:

K: ... ... staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Jest wskazane, by rodziny przyniosły białą szatę dla dziecka.

Wręczenie zapalonej świecy:

Kapłan bierze świecę paschalną i mówi:

Przyjmijcie światło Chrystusa.

Przedstawiciel rodziny zapala świecę od świecy paschalnej. Potem kapłan mówi:

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.


IV. Zakończenie

Odbywa się przy ołtarzu, gdzie wszyscy udają się w procesji.
Kapłan zwraca się do obecnych z krótkim przemówieniem, po czym wspólnie odmawia się:

Ojcze nasz...

Kapłan błogosławi matki trzymające dzieci, ojców i wszystkich obecnych.


© Wirtualny Katecheta 2006